KAMMERER EDINA BLISS

Adatvédelem

A honlappal kapcsolatban

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

 • DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk.
 • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
 • Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
 • Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

 

BEVEZETÉS

Kammerer Edina e.v. (cím: 2023 Dunabogdány, Plébánia út 10.., Nyilvántartási szám: 21389896, adószám: 60543787-1-33) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete 679/2016. sz. rendelet („GDPR”) meghatározott kötelezettségeket ró az adatkezelőre, amelyet jelen tájékoztatóval teljesít.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése:

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 • ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: www.kammereredina.com és a fenti tartalmi előíráson alapul.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

 

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • évi C. törvény – a számvitelről;
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei-ről és egyes korlátairól (Grt.);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről.

 

ÉRTELMEZŐ FOGALMAK

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak azonosak a GDPR fogalmaival, azonban a könnyebb áttekinthetőség érdekében magyarázó megjegyzéseket fűztünk hozzá.

 1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
  1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely automatizált vagy nem automatizált módon végzett művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 9. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 10. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 11. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 12. „álnevesítés” (pszeudonimizáció): a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 13. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 14. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 15. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 16. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 17. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 18. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 19. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 20. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 21. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 22. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 23. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 24. felügyeleti hatóság: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon ez a szerv: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;
 25. érintett felügyeleti hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
 26. az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
 27. az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
 28. panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

 

ALAPELVEK

Kammerer Edina e.v. (cím: 2023 Dunabogdány, Plébánia út 10.., Nyilvántartási szám: 21389896, adószám: 60543787-1-33), mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 1. “jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság”: a személyes adatokat jogszerűen és tisztességen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli
 2. “célhoz kötöttség”: a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon
 3. “adattakarékosság”: a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségszerűségre korlátozódjanak
 4. “pontosság”: gondoskodik róla, hogy a személyes adatok szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse
 5. “korlátozott tárolhatóság”: a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
 6. “integritás és bizalmas jelleg”: a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

WEBoldal MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal üzemeltetéshez/működtetéshez kapcsolódó adatkezelés körében a következőket:
  1. az adatgyűjtés ténye,
  2. az érintettek köre,
  3. az adatgyűjtés célja,
  4. az adatkezelés időtartama,
  5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatgyűjtés célja:
  • . A GDPR további alapelvek betartását teszi kötelezővé. Ezek az alapelvek: Személyes adatot csak tisztességesen és törvényesen lehet kezelni. Az adatoknak naprakésznek és pontosnak kell lenni, amelyet az adatkezelő úgy biztosít, hogy a felhasználói profiljában bármilyen adatát módosíthatja. Kiemelt figyelmet fordítunk az adatbiztonsági intézkedésekre, megfelelő szervezési és technikai intézkedések teszik biztonságossá a weboldal és a weboldal működését.
 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Személyes adat/Adatkezelés célja

Vezeték és keresztnév: a kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
Email cím: a kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
Telefonszám: a kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
Kapcsolattartó: kapcsolattartás
Számlázási név és cím: a szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az Ön adatai, számítógépes adatfeldolgozással kerülnek továbbításra, annak érdekében, hogy a szükséges információkat eljuttatásához kezelhessük. Az Ön adatait minőségbiztosítási célból és statisztikai tanulmányok készítése, illetve előzetes hozzájárulással készülő kereskedelmi ajánlatok megküldése céljából.

Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

 • Az érintettek köre: A weboldalon jelentkezési űrlapot kitöltött valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
  A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Erről a honlapról összegyűjtött adatokat elsősorban az E-INVEST Kft., mint adatkezelő használja fel. Statisztikai, minőségbiztosítási és előzetes hozzájárulással készülő kereskedelmi ajánlatok megküldése céljából kerülnek felhasználásra. A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő adatok módosítását lehet elvégezni: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, cégnév, kapcsolattartó, adószám, fizetendő összeg. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • postai úton:2023 Dunabogdány, Plébánia út 10.
  • e-mail útján az edina.kammerere@gmail.com e-mail címen;
  • telefonon a +36 20 399 7177 számon.
 • Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai: DotRoll Kft., cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 • Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
  • A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
  • A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A www.kammereredina.com látogatóinak az adatait a (IP cím, böngészési információk) az oldal működése érdekében, és adatbiztonsági okokból jogos érdekből kezeljük.

 

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

 1. A “cookie” vagy “süti” egy kisméretű fájl, amely a számítógép böngészési előzményeit tárolja (nyelvi beállítások, csatlakozási idő, látogatott oldalak, stb.). Ezeknek a tartalma ellenőrizhető, különösen azért, hogy a böngészést hatékonyabbá tegyük. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyből Önt azonosítani tudhatnánk.
  1. Az átláthatóság kedvéért, a következő bekezdések egy összefogó képet alkotnak a kammereredina.com által használt cookie-król és olyan megoldást tudnak kínálni, amely segíti a megfelelő döntés meghozatalát. Fontos leszögezni, hogy a számítógép mások számára hozzáférhetővé tételével a cookie-k működésén is változtathat.
  2. Miért használunk cookikat?
  3. A kammereredina.com azért használ cookie-kat, hogy a felhasználó böngészését segítse és a felhasználói élményét növelje.
  4. Az kammereredina.com használhat cookie-kat ahhoz, hogy bizonyos termékekkel kapcsolatosan tájékoztasson, igénybe vett szolgáltatásokkal és meglátogatott oldalakkal kapcsolatban informáljon. Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy személyre szabott tartalmat tudjunk készíteni és különösen személyre szabott ajánlatokat készítsük, amikor Ön az oldalunkra lép. Ezeket a cookie-kat a kérésének megfelelően – a következő bekezdésben leírtak szerint – tudjuk beállítani. Amennyiben elutasítja a következő bekezdésben leírt cookie-k használatát, amely lehetővé tenné, hogy annak a rögzítését, hogy mely termékeket, szolgáltatásokat, oldalakat választott ki, a böngészési tartalom nem lesz személyre szabva és az esetlegesen megjelenő hirdetés irreleváns lehet Ön számára.
 2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:
  • . az adatgyűjtés ténye,
 1. az érintettek köre,
 2. az adatgyűjtés célja,
 3. az adatkezelés időtartama,
 4. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 5. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 1. Weboldal cookie-k az úgynevezett „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
  • . Állandó cookie-k: Az állandó cookie-k a weblapon belüli beállításainak a megjegyzésére szolgálnak, és akkor is az asztali gépen vagy a mobileszközön maradnak, ha bezárja a böngészőt, vagy újraindítja a számítógépet.
   1. Webanalitikai cookie-k: A Google Analytics cookiek a weboldal teljesítményét mérik, amelyek elemzésével a weboldalt átláthatóbbá, felhasználó barátabbá tehetjük. Ezek a sütik nem tárolnak személyes információkat, az adatokat név nélkül kezelik. A Google Analytics conversion és remarketing sütik a kampányok hatékonyságát mérik, amelyek azért szükségesek, hogy az oldal látogatói számára még relevánsabb hirdetéseket jelentessünk meg. További információ a Google által kezelt sütikről: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/
 1. Követő cookie-k: Egyes Cookie-k arra alkalmasak, hogy kövesék a weboldalon a böngészési magatartását és ez alapján elemzéseket végezhessünk.
  • . Hirdetésekkel kapcsolatos cookie-k: Quarticon, Facebook, Bing és Google Adwords sütiket azért helyezünk el az oldalon, hogy a felhasználóinkat célzó hirdetések minél inkább relevánsabbak legyenek, így fordulhat elő, hogy böngészési előzményei alapján hasonló termékek hirdetéseit láthatja egy-egy harmadik fél által üzemeltetett weboldalon.
 1. Facebook sütikről további információk:  https://www.facebook.com/business/gdpr
 2. Google által kezelt sütik: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/
 1. Remarketing és retargeting: Olyan cookie-k is vannak, amelyek arra adnak lehetőséget, hogy azokat a termékeket, amelyek iránt érdeklődtél ismételten megjelenítsen a számodra. Ilyen cookie-kat használ a Google, Facebook és RTB cégek (Criteo) rendszere.
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: IP cím, egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.
 2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, statisztika készítése és a látogatók nyomon követése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
  1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelők a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tároljuk.
 1. ci_sessions: azonosításhoz a belépésnél, (titkosítva: felhasználónév, e-mail cím): 2 óránként törlődik, 5 percenként frissül,
 2. utolsó megtekintett termékek: 1 évig érvényes,
 3. kedvenc termékek: 1 évig érvényes,
 4. php session cookie: böngésző bezárásával törlődik,
 5. Quartic cookiek, 10 évig érvényes
 6. Facebook cookiek, 2 évig érvényes
 7. Google cookiek, 10 évig érvényes
 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 4. Milyen cookie-kat használunk? Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:
  1. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 1. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 2. Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
 3. Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955
 4. Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:
 1. Blackberry:http://help.blackberry.com/en/
 2. Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

 

HOGYAN TUDJA A COOKIE-KAT KEZELNI?

Böngészési beállítások és a választásának következményei:
Többféleképpen lehet a cookie-kat kezelni. Bármikor a böngésző Beállítások menüpont, Segítség opció kiválasztásával módosítható a cookie-kra vonatkozó beállítás. Ez megmutatja, hogy hogyan lehet kitörölni a cookie-kat, hogy lehet értesítést kérni arról, ha cookie-t kapott vagy hogyan lehet hatástalanítani valamennyi vagy bizonyos feladóktól származó cookie-kat. Lehetősége van arra is, hogy a cookie-kat manuálisan törölje. Lehetősége van továbbá arra, hogy hatástalanítsa vagy kitörölje a böngészője kiegészítő szoftvere által használt hasonló cookie-kat, úgy mint a Flash cookie-kat, módosítva a kérdéses szoftver beállításait vagy a szoftvert közzétevő honlapján.

Fontos tudni, hogy a böngésző beállításainak ilyen módosítása magával vonhatja, hogy egyes tartalmakhoz való hozzáféréstől vagy egyes várt szolgáltatástól elessen. Nem vállalunk felelősséget a cookie-k korlátozásának következményeként előálló korlátozott működésből eredő következményekért.

A választási lehetőség a használt böngészőtől függ. Minden böngésző beállításában lehetőség van a cookie-k kezelésére. Az erre vonatkozó információ a böngésző segítség menüpontjában található meg, amely részletes információt tartalmaz a választható beállításokról.

Az Internet Explorer™ esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki az Internetbeállítások parancsot, majd kattintson a biztonság fülre és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox™ esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki a biztonság tab-ot és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Chrome™ esetén: Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd kattintson a Haladó beállítások parancsra, majd a biztonságra vonatkozó menüpontban a tartalmi beállítások opcióban jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&hlrm=en

Safari™ esetén: Nyissa meg az Beállítások menüpontot, válassza ki a biztonság opciót és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat:  https://support.apple.com/?path=Safari/3.0/fr/9277.html

Opera™ esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki a Személyes adatok törlése parancsot, válassza a részletes beállítások tab-ot és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Okostelefon használata esetén: Annak beállításához hogy a Safari™ böngészője elfogadja a cookie-kat  Az alapképernyőn válassza ki a beállítások menüpontot, Safari opciójában érintse meg a Cookie-k elfogadása opcióban a soha, látogatott oldalakról, mindig parancsok közül, amit beállítani szeretne. A cookie-k törléséhez Beállítások menüpont, Safari opciójában válassza ki a Cookie-k törlése parancsot. A telefonon lévő valamennyi cookie törlése a Menü, Beállítások, Minden Cookie törlése parancs kiválasztásával lehetséges.

 

ADATKEZELÉSEK

Az adatkezelő az alábbi tevékenységek során az itt megjelölt célból kezel személyes adatokat:

 1. panaszkezelés: kötelező fogyasztóvédelmi panaszrendszer és ügyfélszolgálat üzemeltetése
 2. remarketing hirdetések: böngészési adatok alapján
 3. Egyéb harmadik szolgáltatók (címzettek):  Facebook, Google, Microsoft, Criteo, Quarticon, Maileon

 

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

 

ADATFELDOLGOZÁS A GOOGLE ADWORDS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ÉRDEKÉBEN

 1. Az adatfeldolgozás ténye, a kezelt adatok köre: E-mail cím, melyet a szolgáltatás során titkosítanak,  pszeudonimizálnak, így személyes adat jellegük elvész. További információk:https://support.google.com/adwords/answer/6334160
 2. Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált és böngésző valamennyi érintett.
 3. Az adatfeldolgozás célja: Címzett Google hirdetések közzététele a felhasználók részére.
 4. Az adatfeldolgozás időtartama, az adatok törlésének határideje: A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart az adatfeldolgozás.
 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatfeldolgozók személye: A személyes adatnak már nem minősülő adatokat az adatfeldolgozó munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 6. Érintett alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni, hogy ne kerüljenek továbbításra a személyes adatai az adatfeldolgozó részére:
 7. postai úton: 2023 Dunabogdány, Plébánia út 10.
 8. e-mail útján az kanyo.eszter@tuzpillango.hu e-mail címen;
 9. telefonon a +36 20 399 7177 számon.
 10. Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
 5. A weboldal használatával kifejezetten hozzájárul, hogy a Google az itt rögzített feltételekkel és az itt megállapított célok érdekében kezelje a személyes adatait. A Google Titoktartási Szabályainak megismeréséhez, kérjük látogassa meg a következő weboldalt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

 

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott megkeresse.
 2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva. Ez alól kivételt képez a nem marketing célú rendszer üzenet.
 4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:
  1. az adatgyűjtés ténye,
  2. az érintettek köre,
  3. az adatgyűjtés célja,
  4. az adatkezelés időtartama,
  5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, feliratkozás dátuma és időpontja, feliratkozás megerősítésének dátuma és időpontja, az egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja.)
 6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. Nem hitelesített feliratkozási kérelmek esetében 4 hét.
 9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.  A hírlevél leiratkozást a feliratkozásnál megadott emailcímre küldött hírlevelek végén található leiratkozás gombbal teheti meg.
 11. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók:
 12. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:
  1. az adatgyűjtés ténye,
  2. az érintettek köre,
  3. az adatgyűjtés célja,
  4. az adatkezelés időtartama,
  5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
  • . Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködik olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név, profilkép) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.
 1. Az Adatkezelővel együttműködő Regisztrációt vagy belépést könnyítő, webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók: Facebook Inc., Google LLC.
 1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
 2. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. Regisztráció vagy belépés könnyítés az Adatkezelő weboldalán.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat.

 

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásai igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 2. Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel az weboldallal, az érdeklődő és az adatkezelő jogainak érvényesítése, a fogyasztói igények kezelése, az utólagos bizonyíthatóság.
 3. Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.
 4. A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.
 5. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, chaten stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 6. Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül E-INVEST Kft.  a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt a panasz másolatával 5 évig megőrzi az Fgy. tv. 17/A. § (7) bek. alapján.
 7. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 8. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 9. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

ADATBIZTONSÁG

 1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen
  1. a jogosulatlan hozzáférés,
  2. a megváltoztatás,
  3. a továbbítás,
  4. a nyilvánosságra hozatal,
  5. a törlés vagy megsemmisítés,
  6. a véletlen megsemmisülés és sérülés,
  7. az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:
  • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 1. a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
 2. a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
 1. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat
  • a jogosult számára rendelkezésre álljon,
 1. hitelessége és hitelesítése biztosított,
 2. változatlansága igazolható legyen.
 1. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között
  • a számítástechnikai csalás,
 1. a kémkedés,
 2. a számítógépvírusok,
 3. a spam-ek,
 4. a hack-ek
 5. és egyéb támadások ellen.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az Ön jogai:

Az GDPR 13-22 cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy Scholtzné Kanyó Eszter e. v. által kezelt személyes adatai tekintetében

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen és  jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá automatizált adatkezelés, ideértve profilalkotás;
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja;

Kammerer Edina e. v. indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben Kammerer Edina e. v. nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet Kammerer Edina e. v. válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Kammerer Edina e. v. minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

A fenti jogokat akként gyakorolhatja, hogy az  edina.kammerer@gmail.com mailcímen keresztül levelet küld az adatkezelés megjelölésével. Kérheti bármikor az adatai törlését is, amelyet a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén teljesítjük. Ugyancsak kérheti a 8 évnél régebbi vásárlási előzmények törlését. Amennyiben regisztrált felhasználónk adatai törlésével megszűnik a regisztrációja, nem fog tudni belépni a fiókjába.

Amennyiben Kammerer Edina e. v. profilalkotás vagy remarketing tevékenységet végez, úgy ehhez a hozzájárulását jelen szabályzat elfogadásával megadottnak tekintjük. Abban az esetben, ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy azt alábbi e-mail címre küldött üzenetben jelezheti: edina.kammerer@gmail.com. Amennyiben a kereskedelmi célú adatkezeléshez előzetesen hozzájárult, a kammereredina.com biztosítja, hogy ennek megváltoztatását bármikor kérhesse. Az elektronikus hozzájárulás, illetőleg szerződés alapján kezelt adatai tekintetében joga van az adatok hordozásához, kérésére megfelelő formában előkészítjük az adatokat.

 1. Hozzáférés joga
  Ön jogosult arra, hogy Kammerer Edina e. v.-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat E-INVEST Kft. közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
 2. Helyesbítés
  Ön jogosult arra, hogy kérésére Kammerer Edina e. v. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
  Ön jogosult arra, hogy kérésére Kammerer Edina e. v. indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 1. a személyes adatokra már nincs szükség;
 2. ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. ha a személyes adatokat Kammerer Edina e. v. jogellenesen kezelte;
 5. ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot Kammerer Edina e. v. nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére Kammerere Edina e. v. korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
  Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Kammerer Edina e. v. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • Kammerer Edina e. v.- nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
   • Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról E-INVEST Kft. előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.
  • A tiltakozáshoz való jog
   Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Kammerer Edina e. v. jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Kammerer Edina e. v. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  • Az adathordozhatósághoz való jog
   Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat Kammerer Edina e. v. közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

   • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
   • az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

 

JOGORVOSLAT

 1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.
 2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
 4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 1. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 2. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
 3. Telefon: +36 -1-391-1400
 4. Fax: +36-1-391-1410
 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 6. naih.hu

 

BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

 1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
 2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
 4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
 5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
 6. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

 

KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

 1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
 2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Energiarendezéssel, folyamatvezetéssel és programokon való részvétellel kapcsolatban

Az adatvédelem kiemelten fontos számomra, és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnék eljárni. A jelen adatvédelmi szabályzat azokat az előírásokat ismerteti, melyek azoknak a személyes adatainak gyűjtésére, létrehozására, kezelésére vonatkoznak, amire akkor kerül sor, amikor Ön eseményekre jelentkezik, energiarendezésen, folyamatvezetésen, tanfolyamon vesz részt. A Szabályzat továbbá ismerteti a személyes adatok felhasználásának, megosztásának és védelmének módját, hogy személyes adatait illetően milyen választási lehetőségei vannak, és hogyan léphet velem kapcsolatba.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Ha Ön energiarendezés, folyamatvezetés, tanfolyam, illetve ezekre való jelentkezés során személyes adatot közöl magáról, az azzal kapcsolatos adatkezelést én, Kammerer Edina egyéni vállalkozó végzem, felelek a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

Kammerer Edina, egyéni vállalkozó

2023 Dunabogdány

Plébánia út 10.

Nyilvántartási szám: 21389896

Adószám: 60543787-1-33

Milyen személyes adatokat gyűjtök?

Ahhoz, hogy az általam nyújtott szolgáltatásokat hatékonyan tudjam végezni, illetve az Ön által megrendelt szolgáltatások biztosítása céljából bizonyos személyes adatok megadását kérem Öntől.

Az ilyen személyes adatok közé tartoznak az alábbiak:

Energiarendezésre, folyamatvezetésre, tanfolyamra való jelentkezés és a rajtuk való részvétel során megadott adatok.

Hol tárolom az adatait?

Az Öntől kért adatokat Magyarország területén tárolom és itt is dolgozom fel.

Ki fér hozzá az adataihoz?

Adatait én, Kammerer Edina gyűjtöm, tárolom, és dolgozom fel. Az energiarendezésre és folyamatvezetésre való jelentkezés vagy azon való részvétel során felvett adatait soha nem adom tovább, értékesítem vagy cserélem el marketingcélokból harmadik féllel.

Miért és hogyan használom, kezelem személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a következők szerint használom fel:

Tanfolyamokra, energiarendezésre, folyamatvezetésre való jelentkezés esetén az elérhetőség megőrzése céljából,

Energiarendezésen, folyamatvezetésen való részvétel esetén a követhetőség, hatékonyság céljából.

Mik az Ön jogai?

Hozzáférési jog:

Önnek bármikor joga van információt kérni az általam tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot velem és személyes adatait e-mailben elküldöm.

Hordozhatósághoz való jog:

Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjam Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számomra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga:

Joga van kérni személyes adatai módosítását, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely személyes adatának törléséhez, kivéve folyamatban lévő szolgáltatás, illetve ha az ilyen adatokat köteles vagyok megőrizni legitim üzleti, vagy jogszabályban előírt célokra.

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen: nem folytatom személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekemet bizonyítani tudom, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:

Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben.

A kortlátozás joga:

Joga van kérelmezni, hogy korlátozzam személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

 • Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben a jogos érdek alapján, korlátozom az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
 • Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, korlátoznom kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
 • Ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását
 • Ha már nincs szükségem a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartanom azokat.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Nagyon komolyan veszem az adatvédelmet, és bármikor kapcsolatba léphet velem az edina.kammerer@gmail.com címen, levélben, vagy a kammereredina.com oldalon keresztül.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:

Ha úgy gondolja, hogy a személyes adatait helytelenül dolgozom fel, lépjen velem kapcsolatba. Joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is.

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései

A vonatkozó jogszabályok és eljárási gyakorlataink időről időre változnak. Amennyiben adatvédelmi szabályzatom frissítéséről döntünk, a módosításokat közzéteszem weboldalunkon. Az Ön személyes adatai általunk történő kezelése módjának lényeges módosítása esetén előzetes értesítést küldök az Ön részére, illetve, amennyiben azt a jogszabályok előírják, az ilyen módosítások végrehajtását megelőzően az Ön hozzájárulását kérem. Nyomatékosan javaslom, hogy olvassa el adatvédelmi szabályzatomat és folyamatosan tájékozódjon az általam követett gyakorlatról. A jelen adatvédelmi szabályzat legutóbb 2020. januárjában került módosításra.

Kérdések és visszajelzés

Örömmel válaszolok kérdéseire, észrevételeire és az Adatvédelmi szabályzatommal, valamint adatvédelmi gyakorlatommal kapcsolatos kérdéseire. Amennyiben visszajelzést kíván adni, bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel, vagy gyakorolni kívánja a személyes adataihoz fűződő jogait, kérem, forduljon hozzám emailben az edina.kammerer@gmail.com címen.

Tájékoztatásom a következő jogszabályokon alapul:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – General Data Protection Regulation, GDPR);
 • a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Felnőttoktatási Adatszolgáltató Rendszerrel kapcsolatban

Személyes adatok kezeléséről

Jelen adatvédelmi tájékoztató Kammerer Edina e. v. felnőttképzési tevékenysége során kezelt személyes tanulói adatokra vonatkozik. Jelen dokumentum alapját az alábbi jogszabályok képezik:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 201 április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
 • A 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet azaz GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó fejezetei.

A hivatkozott jogszabályok legfontosabb rendelkezései pld.:

„A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie. A természetes személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni. Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról. A természetes személyt a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokról, szabályokról, garanciákról és jogokról tájékoztatni kell, valamint arról, hogy hogyan gyakorolhatja az adatkezelés kapcsán megillető jogokat.  Jelen adatkezelési tájékoztatót úgy alakítottuk ki, hogy folyamatinak ennek az elvnek minden tekintetben megfeleljenek.”

„Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie, ideértve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét, az érintett által kötött esetleges szerződés teljesítését, illetve az érintett által kért, a szerződéskötést megelőzően megteendő lépéseket.”

Kammerer Edina e. v. ezúton kéri adatszolgáltatóit jelen tájékoztató figyelmes elolvasására és tudomásul vételére. Mivel a dokumentum a Kammerer Edina e. v. szellemi tulajdonát képezi, és működésének speciális részleteit figyelembe véve hozta létre, arra kér mindenkit, hogy ne adja tovább semmilyen formában harmadik személy számára.

Kammerer Edina e. v. elkötelezett tanulói személyes adatainak biztonságos tárolása és kezelése iránt. A tájékoztató célja, hogy ismertesse, milyen adatokat gyűjt, hogyan használja az adatokat, hogyan tudják kérni, hogy kevesebb információt kezeljen róluk, és milyen folyamatokkal védi személyes adataik biztonságát.

Amit vállal:

 • Szigorú adatvédelmi intézkedéseket léptet életbe és minden más, vele együttműködő szervezettől elvárja, hogy hasonlóan szigorú adatkezelési folyamatokat működtessen.
 • Minden tanulónak és partnernek csak olyan marketing e-maileket küld, amelyhez személyesen hozzájáru Minden címzett megkapja a lehetőséget arra, hogy döntsön erről, és döntését később megváltoztathassa, esetleg visszavonja vagy korlátozza.
 • Ha személyes adatokat kér és kezel, akkor elmagyarázza, miért kéri az adatokat és mihez fogja azokat használni, kivel osztja meg azokat.
 • Csak akkor gyűjt személyes adatokat, ha ez adatvédelemi szempontból jogszerű.
 • Csak annyi személyes adatot kér, amennyi szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásait megfelelő szinten tudja nyújtani, amennyi szerződéseihez, illetve a törvényi előírások betartásához szükséges.
 • A személyes adatokat kizárólag arra a célra használja, amelyre eredetileg gyűjtötte őket.
 • Érzékeny vagy különleges kategóriájú adatot nem kezel.
 • Ha valaki szeretné megtudni, milyen személyes adatai vannak róla, vagy szeretné azokat módosítani vagy törölni, akkor ezt bármikor kérheti úgy, hogy ír az kanyo@gmail.com e-mail címre. A kérést haladéktalanul teljesíti, feltéve, hogy az nem ellentétes törvényi vagy szerződéses kötelezettségeivel.

 

INTÉZMÉNYÜNK (adatkezelő) ADATAI:

Név:                                                          Kammerer Edina e.v.

Székhely:                                                 2023 Dunabogdány, Plébánia út 10.

Képviselő:                                                Kammerer Edina

Cégjegyzékszám:                                   21389896

Adószám:                                                60543787-1-33

Felnőttképzési nyilvántartási szám: Felnőttképzési azonosító:

E-mail:                                                       edina.kammerer@gmail.com

Telefonszám:                                          +36 20 399 7177

Honlap:                                                     www.kammereredina.com

 

 

A KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK ÉS RÉSZTVEVŐK ADATKEZELÉSE:

Amennyiben Ön Kammerer Edina e.v. szervezésében bejelentés alapján megvalósuló képzésen vesz részt, úgy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény értelmében Kammerer Edina e.v. a következő adatokat kell Öntől elkérnie és kezelnie:

1. Viselt neve:
2. Születési neve:
3. Anyja születési neve:
4. Születési hely és idő:
5. Elektronikus levelezési címe:
6. Adóazonosító jele:
7. Neme:
8. Állampolgársága:
9.

Ha a Képzett nem magyar állampolgár, akkor a Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma:

10. Lakcíme:
11. Levelezési címe:
12. Telefonszáma:
13. TB azonosító jele:
14. Oktatási azonosítója:
15.

Tankötelezettségét még nem teljesített képzésben résztvevő esetén szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma:

16.

Egyéb végzettség, szakképesítés, szakképzettség (amennyiben a képzés szempontjából releváns):

17.

Idegennyelv-ismeret (nyelv és KER szint, amennyiben a képzés szempontjából releváns):

18. Iskolai végzettség (aláhúzandó):
19. A képzésben részt vevő felnőtt munkaerő-piaci státusza:

A felnőttképzési szerződésben képzésre jelentkező illetve résztvevő tudomásul veszi, hogy a fenti adatok a felnőttképzési törvény és végrehajtási rendelete alapján adatok az alábbiak szerint kezelendőek:

1 – 6. sorszám: Kötelezően megadandóak, továbbításra kerülnek adatszolgáltatás során felnőttképzési igazgatási szerv számára. Ezen adattovábbítást képzésben résztvevő megtilthatja. Amennyiben erről rendelkezni kíván, azt írásban kell megtennie (fktv. 15§ ab pontja)!

1 – 17. sorszám: Kötelezően megadandó adatok, ha képzésben résztvevő nem kívánja megadni BÁRMELYIK adatot, akkor nem vehet részt a képzésen. Ezen adatok megadását az fktv. 21§ írja elő.

18  – 19. sorszám: Statisztikai adatszolgáltatás során anonim módon feldolgozásra kerül (fktv. 21§. (4) bekezdés

 

Kammerer Edina vállalja, hogy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján kezelt – Résztvevővel kapcsolatos – személyi adatokat, valamint a képzés megkezdéséhez és folytatásához – a Résztvevő oldaláról – szükséges feltételek meglétét igazoló dokumentumokat (a törvényben meghatározott kivételtől eltekintve) harmadik személy számára csak a Résztvevő hozzájárulásával adja ki. Képzésben részt vevő a felnőttképzési szerződés aláírásával hozzájárulását adja a szerződésben szereplő adatai kezeléséhez. Tudomással bír arról, hogy az adatok kezelése képző intézmény jogszabályban előírt kötelezettsége, ez a jogszabály az adatkezelés alapja. Az adatkezelés ideje 8 év.

Az adataihoz a képző intézmény részéről csak Kammerer Edina férhet hozzá.

A képző intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja, de hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

Mire használja a személyes adatokat?

 • Adatgyűjtésre és megosztásra vonatkozó törtvényi szabályozások betartása érdekében (pl. elégedettségmérési eredmények közzététele).
 • További tanfolyamokról, programokról szóló értesítésre, ha erre van engedély.

Pénzügyi adatainkat megosztja a könyvelővel.

Megoszthatja az adatokat állami szervekkel kérésükre, amennyiben ez törvényileg megalapozott.

Hogyan gondoskodik a személyes adatok biztonságáról?

Az internet nem biztonságos médium, ezért online kommunikációs technológia segítségével (mint e-mailben) küldött információ biztonságossága nem garantálható. A személyes adat hozzánk történő érkezését követően fizikai és elektronikus értelemben is biztonságban van, és az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Mit tesz a biztonság érdekében?

 • Mindenkit, aki tevékenysége során az általa kezelt személyes adatokhoz hozzáfér és / vagy azokat kezeli, szerződésben kötelezi az adatvédelmi szabályzat betartásár
 • Minimalizálja a tanfolyamok során nyomtatott dokumentáció mennyiségét. A nem releváns dokumentumokat megsemmisíti. Amit lehet, elektronikusan tárol, a papíralapú dokumentumokat elzárva tárolja úgy, hogy csak Kammerer Edina férjen hozzá.
 • Az irodai számítógép nem a szolgáltatás helyszínén van, hanem a székhelyen, ahol nincs ügyfélforgalom, és jelszóval védett. Csak ezen a számítógépen tárol adatokat, amelyekről biztonsági másolat készü A számítógéphez csak Kammerer Edina fér hozzá.

Jogok, jogorvoslat

Az alábbiakban kerül ismertetésre, hogy a vonatkozó jogszabályok pontosan milyen jellegű jogokat biztosítanak az Ön számára.

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön bármikor jogosult megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely a megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónap meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: abban az esetben, ha a személyes adatait nem Ön közvetlenül adta meg, bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, és milyen jellegű adatait kezeli, kiknek, hová továbbítja, meddig tárolja, azaz minden, a személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatalra tényére, a profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Az adatokat Ön másolatban el is kérheti.

A helyesbítéshez való jog: Ön kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adataidnak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, vagy tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha valamilyen okból Ön vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a képző intézmény az adatait nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: ha Önnek az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben Ön igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

 

Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Ha az adatvédelmi folyamatban változás következik be, akkor a módosított Adatkezelési tájékoztatóa www.kammerredina.com honlapon haladéktalanul nyilvánosságra kerül.

Dunabogdány, 2020. március 9.

error: Content is protected !!

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás